Ποιότητα

Πολιτική για την Ποιότητα

Η Διοίκηση της Εταιρείας «EUROMARINE» αναγνωρίζει την αξία και σημασία των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πελάτες που την εμπιστεύονται και δεσμεύεται για τη συνεχή προσπάθεια από μέρους της, ώστε να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες τους.

Σκοπός της «EUROMARINE» είναι η παροχή ολοένα καλύτερων και πληρέστερων υπηρεσιών στους πελάτες της με γνώμονα το σεβασμό στις ανάγκες / επιθυμίες τους και στόχο τη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά που δραστηριοποιούνται.
Στα πλαίσια αυτά μελετήθηκε, εγκαταστάθηκε και χρησιμοποιείται ως εργαλείο Διοίκησης, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

Η λειτουργία του Συστήματος στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των διεργασιών της «EUROMARINE» μέσω:
• της παρακολούθησης και ανάλυσης μετρήσιμων αποτελεσμάτων
• της διαχείρισης που βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και καταγεγραμμένες διεργασίες
• της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
και συνακόλουθα στη συνεχή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.

Για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστήματος η Διοίκηση της «EUROMARINE» δεσμεύεται για την ανάπτυξη και διατήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού το οποίο ενθαρρύνει να:
• συμμετέχει ενεργά στις λειτουργίες της Εταιρείας
• συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
• συμβάλλει στη διαρκή εδραίωση και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της
παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή ανάπτυξή του.Χαιδάρι,20/04/2017

Γενικός Διευθυντής